Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a megafit.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Vállalkozás), és az általa nyújtott üzlethelyiségben és elektronikus úton végzett kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát, mivel a Vállalkozás teljesítése, kötelezettsége és felelőssége az alábbiakban megfogalmazott feltételek szerint történik.

A felek között jelen ÁSZF-ben írottak tartalmával vagy szellemével meg nem egyező megállapodás kizárólag írásban köthető, bármely szóbeli megállapodásra, ráutaló magatartásra, vagy egyéb körülményre való ilyen tartalmú hivatkozás érvénytelen.

Vállalkozás  adatai kapcsolattartás, ügyintézés, reklamáció, jogi eljárás esetére:

 • Vállalkozás neve: megafit.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelye és levelezési címe: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135.
 • Bejegyző cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 13-09-170576
 • Adószáma: 24950136-2-13
 • honlap: http://www.megafit.hu
 • e-mail: info@megafit.hu
 • telefon: +36 (23) 394 771
 • telefax: +36 (23) 372 768
 • Bemutató terem és üzlet címe: Budapest, VIII. ker. Práter utca 28.

A tárhely szolgáltatást a Megatherm Kft biztosítja.


Tartalomjegyzék: 1. Általános tudnivalók
  1. A teljesség igénye nélkül különösen az alábbi szempontok betartására, mérlegelésére kell ügyelni a Vállalkozás által biztosított termékek használata során:
   • Mindig tartsa távol az eszközöktől a gyermekeket és a háziállatokat!
   • Az eszközöket felügyelet nélkül használni csak felnőtt, cselekvési és belátó képességében nem korlátozott, a termék használatára fizikailag és szellemileg alkalmas személyeknek szabad, akik megismerték az eszköz jellemzőit, kezelését, karbantartását.
   • Ne hagyjon gyermekeket, illetve a fenti követelményeknek meg nem felelő személyeket és állatokat felügyelet nélkül abban a helységben, ahová a gépet telepítette, különösen az összeszerelés során fontos a fokozott óvatosság!
   • Fogyatékkal élő személy ne használja a gépet képzett személy vagy orvos felügyelete nélkül.
   • Bármely felhasználó csak saját fizikai állapotának megfelelő gyakorlatokat végezzen, és annak megfelelő terhelést válasszon.
   • A termékhez használt csomagolóanyagok, illetve az egyes apró alkatrészek kisgyermekekre nézve veszélyesek lehetnek, a légutak eltömődését és apró részek felszippantását, lenyelését eredményezhetik szájba, vagy orrba kerülve.
   • Minden eszközt rendeltetésének megfelelően szabad csak használni.
   • Soha ne használja úgy a gépet, hogy az nem megfelelően működik, valamilyen része hibás, vagy sérült.
 2. A felelősség korlátozása
  1. Vállalkozás olyan sportszereket és eszközöket is forgalmaz, melyek telepítése, mozgatása, szerelése, használata, alkalmazása kockázatokat jelenthet bizonyos esetekben vagy körülmények esetén a felhasználókra, az eszköz közelében tartózkodó személyek, állatok számára, a környezetében elhelyezett tárgyak, eszközök vonatkozásában. E kockázatokat teljes egészében nem lehet megszüntetni vagy elkerülni, ezért a Vállalkozás kizárja bármely ok miatti, a szerződés tárgyát képező összegen felüli igény előterjesztését.
  2. A termékek elhelyezésével, szerelésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatosan az egyes termékekhez adott tájékoztatók betartása, alkalmazása elengedhetetlen, azonban nem feltétlenül elégséges esetleges balesetek, károk, nem kívánatos események, jelenségek bekövetkezése ellen. A Vállalkozás kizárja felelősségét bármely általa ismeretlen vagy előre nem látható szempont, ok miatt bekövetkező esemény, baleset, egészségkárosodás, káresemény ügyében.
  3. Vállalkozás csak sporteszközöket biztosít Ügyfél részére az általa végzendő testedzés, sporttevékenység folytatásához. Az eszközök megfelelő alkalmazása, használata Ügyfél kizárólagos felelősségét képezi. Az egyes eszközökkel elvégezhető gyakorlatok pontos és szabályos, valamint megfelelő terheléssel, testtartással történő kivitelezése fontos mind a sérülések elkerülése, mind a termék megfelelő és elvárt élettartamú működése szempontjából. Ennek teljesülése kizárólag Ügyfél érdekkörébe tartozik, a Vállalkozás  nem ad útmutatást e téren, és nem visel felelősséget e szempontok teljesülése terén. Amennyiben Ügyfél nem rendelkezik e téren biztos tudással, ismerettel, kérje szakember támogatását, esetleg az edzésnél, sportolásnál ajánlott edző, felügyelő, segítő jelenléte és iránymutatása. Ennek hiánya, elmulasztása Ügyfél felelőssége.
 3. A magán és közületi/üzleti célú felhasználás megkülönböztetése
  1. Amennyiben írásban kifejezetten ezzel ellenkező tartalmú információ nincs közölve, vagy a Felek között írásban eltérő tartamú megállapodás nem köttetik, a Vállalkozásnak az egyes cikkekhez feltüntetett árai és feltételei a termékek otthoni, magáncélú sporttevékenység során való felhasználására vonatkoznak, és nem teszik lehetővé a termékek közületi vagy kereskedelmi (jövedelemszerző) célú felhasználását. A termékek tervezésekor magáncélú felhasználás, alkalmazás céljára figyelembe vett átlagos napi felhasználási idő legfeljebb 90 perc. A jótállási és szavatossági jogok nem érvényesek a fentiek szerinti közületi vagy kereskedelmi célú felhasználásokra, az ilyenekre külön megállapodás megkötése szükséges.
 4. Ügyletek köre és ügyfelek meghatározása üzletben és elektronikus kereskedelemben
  1. Jelen ÁSZF minden olyan adás-vételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet Ügyfél a Vállalkozás honlapján keresztül elektronikus úton, vagy értékesítési pontjain személyesen vagy megbízottja útján kezdeményez vagy hajt végre.
  2. Az elektronikus vásárlás regisztrációhoz kötött. Regisztrálni minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, illetve közületi és üzleti vállalkozás jogosult, aki/amely érvényes adatokkal regisztrálta magát, valamint elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.
 5. Vállalkozás elektronikus adatainak védelme
  1. A Vállalkozás internetes oldalain található tartalmak, adatok, információk, különösen a vevőkre, szállítókra vonatkozó információk, illetve a termékekre vonatkozó adatok, fotók, leírások, a Vállalkozás tulajdonát képezik, ezért azok elektronikus úton való összegyűjtése, lementése, tárolása és felhasználása csak a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  2. Tilos az informatikai rendszerbe bármilyen módon rendeltetés-ellenesen beavatkozni, adatokat, tartalmakat ilyen módon megváltoztatni, kinyerni, lemásolni!
 6. Az elektronikusan megjelenő információk érvényessége
  1. A szokásos és elvárható gondosság és/vagy internetes védelmi rendszerek működtetése mellett is előfordulhat, hogy rendszerünkben technikai vagy kezelői hiba, illetéktelen külső beavatkozás miatt a valóságostól eltérő ár, szállítási terjedelem, terméktulajdonság, információ vagy paraméter jelenik meg.
  2. Éppen ezért a Vállalkozás internetes felületein megjelenő, illetve az azok alapján lementett, kinyomtatott információk, például árak, készletek, szállítási határidők, szállítási terjedelmek nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, azok alapján a Vállalkozás ajánlati kötöttsége nem áll be.
 7. A Vállalkozás ajánlati kötöttségének beállta és a szerződés létrejötte
  1. Vállalkozás ajánlati kötöttsége kizárólag az általa kiadott vagy elektronikus úton küldött megrendelés-visszaigazolás alapján, az abban foglaltaknak megfelelő tartalommal keletkezik.
  2. Ügyfél megrendelésének elektronikus úton való leadása után néhány percen belül rendszerünktől automata nyugtázó levelet kap, ez azonban kizárólag az információ Vállalkozáshoz történt beérkezését igazolja, nem minősül szerződéskötésnek.
  3. A szerződés a felek között elektronikus úton akkor jön létre, amikor ezt követően külön levélben visszaigazoljuk a megrendelést, közölve a szerződés lényeges elmeit, mint például ár, szállítási határidő, szállítási terjedelem, stb.
  4. Amennyiben a Vállalkozás visszaigazolása a megrendelés elküldésétől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg Ügyfél részére, akkor az ügyletet meghiúsultnak kell tekinteni, Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik.
  5. A webáruházban rendelt termékek esetében a szerződés létrejöttének helye minden esetben Magyarország.
  6. A szerződésre vonatkozó adatokat a Vállalkozás elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 8. Árak, árváltoztatás, akciós árak
  1. Az áruházban feltüntetett árak általános forgalmi adót tartalmazó fogyasztói árak. Minden ár az adott szállítási terjedelem alá tartozó egy bizonyos cikkszámú termékre vonatkozik. A termékek ára minden esetben magyar forintban kerül feltüntetésre.
  2. Amennyiben a megrendelés-visszaigazolás és a teljesítés közötti időtartamban az általános forgalmi adó mértéke változik, illetve bármilyen –az árat befolyásoló- hatósági intézkedés (pl. különadó, illeték, vám bevezetése, változtatása) hatályosul, amely az árakat közvetlenül érinti, Vállalkozás jogosult azok hatásait az árakban érvényesíteni.
  3. Amennyiben a megrendelés és a szállítás közötti időtartamban a forint Magyar Nemzeti bank által jegyzett és közzétett középárfolyama 5%-nál nagyobb mértékben változik, a Vállalkozás jogosult a változás mértékének megfelelő arányban módosítani árait.
  4. Vállalkozás jogosult árainak bármikori, előzetes értesítés nélküli változtatására.
  5. Akciók és egyéb árengedményes ajánlatok nem összevonhatók, egyidejűségük esetén azok közül mindig csak a legmagasabb abszolút értékű kedvezmény illeti meg az Ügyfelet.
 9. Szállítási terjedelem, képek, ábrák, bemutatótermi termékek
  1. Az egyes termékekhez megjelenített képek, ábrák illusztrációnak tekintendők a termékek használatára, tulajdonságaira vonatkozóan. Hasonlóan értelmezendők a Vállalkozás értékesítési pontjain bemutatás céljára kihelyezett termékek is.
  2. Egyes esetekben a képeken, ábrákon, illetve kiállítva, bemutatva több különböző cikkszámú termék együttesen is megjelenhet (pl. súlyzórúd és súlytárcsa együttesen kerül bemutatásra). Mivel a megjelenített árak - kifejezetten eltérő közlés hiányában- minden esetben csak egy cikkszámra vonatkoznak, a képeken, ábrákon vagy bemutató teremben látható további cikkek nem részei az egy adott cikkre vonatkozó szállítási terjedelemnek, azaz a megjelenített ár minden esetben kizárólag egy cikkszámra vonatkozik. Éppen ezért kétség vagy vita estén kizárólag a Vállalkozás által írásban adott szállítási terjedelemben foglaltak a mérvadók.
 10. Eltérés az ábrázolt, bemutatott terméktől
  1. Mivel a képek, ábrák illusztrációknak tekintendők, előfordulhat, hogy a ténylegesen szállított termék a képeken láthatótól, vagy a bemutatott termékektől eltérő színű vagy árnyaltú, formájában, tartalmában attól kis mértékben eltérő (pl. más formájú alkatrészek). Amennyiben azonban az ilyen módon nem lényegesen eltérő termék funkcióiban és fő tulajdonságaiban a terméktől elvárható paramétereknek megfelelő, a Vállalkozás ilyen termékkel való teljesítését megfelelőnek kell elismerni.
 11. Adatközlés, adatvédelem
  1. Az elektronikus úton történő vásárlás regisztrációhoz kötött, regisztráció nélküli vásárlásra a Vállalkozás honlapján nincs lehetőség. A regisztrációval Ügyfél elfogadja a Vállalkozás „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója”-ban foglalt feltételeket, illetve jelen Általános Szerződési Feltételeket.
  2. A regisztráció során csak felhasználónév és e-mail cím megadása szükséges. Azonos e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni!
  3. A sikeres regisztráció birtokában honlapunkon Ügyfél megrendelést készíthet és küldhet el, a számlázáshoz azonban szükséges megadni a következő adatokat: vásárló neve, irányítószám, település, utca, házszám.
  4. A szállításhoz szükséges megadni a szállítási adatokat: név, irányítószám, település, utca, házszám, telefonos elérhetőség.
  5. Közületi és üzleti célú vásárlók esetén a fentiek mellett szükséges adat az adószám is.
  6. Ügyfél adatait Vállalkozás a tőle elvárható mértékben védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve amennyiben ez szerződéses feladatainak teljesítéséhez (pl. szállítás), vagy szerződésből eredő követeléseinek érvényesítéséhez (pl. jogi eljárás) szükséges. Ekkor azonban ezen harmadik személyek a cégünk által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A személyes adatok felhasználása a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.
  7. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. A Vállalkozás nem felel az ennek be nem tartásából eredő károkért.
 12. Áruválaszték változtatása, termékek azonosítása
  1. Áruházunk termékválasztéka bármely időpontban előzetes értesítés kötelezettsége nélkül változhat, új termékek kerülhetnek be, meglévők szűnhetnek meg.
  2. Termékeinket egyetlen paraméter, azok cikkszáma azonosítja egyértelműen, melyhez a könnyebb kezelhetőség érdekében az áruk ismertetése, leírása is megadásra kerül.
 13. Korlátozás távollévők közötti szerződés létrejöttére
  1. A Vállalkozás választékából –vásárlóink érdekében- nem minden cikk vásárolható meg távollévő ügyfelek közötti szerződés útján. Azokat a termékeket, amelyeket Ön vagy megbízottja csak személyesen vásárolhat meg üzletünkben, honlapunkon „Csak üzletben vásárolható” megjelöléssel vannak ellátva. Mivel az ilyen termékeket a Vállalkozás elektronikus úton nem értékesíti, ezen termékek esetében szíveskedjék vevőszolgálatunk segítségét igénybe venni.
 14. Megrendelés feladása elektronikus úton
  1. Miután minden vásárlásra szánt terméket behelyezett a kosárba, a fejlécben lévő kosár gombra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát. Innen ezt követően tovább mehet a Pénztárba, vagy folytathatja a vásárlást. Ha a pénztárt választja, akkor – ha az eddigi böngészése során még nem tette meg – regisztrálnia kell, vagy ha már regisztrált vásárló, be kell jelentkeznie áruházunkba. A Pénztárban még lehetőség nyílik a termékek törlésére és/vagy a mennyiségek módosítására.
  2. Figyelem! A termékek végleges lefoglalása az Ön számára kizárólag az ellenérték teljes kifizetése után történik. A megrendelt termékeket, ha azok kifizetése nem történik meg a megrendeléskor, a Vállalkozás legfeljebb 72 óra időtartamra tartja fenn Ügyfél számára, ennek eltelte utána a megrendelést automatikusan törli. Ilyen törlés esetén a feleknek egymással szembeni követelése kizárt.
 15. Fizetés, áruátadás
  1. A Vállalkozás értékesítést kizárólag számla kiállításával végez mind elektronikus úton, mind értékesítési pontjain való közvetlen vásárlás során.
  2. Ennek érdekében Ügyfél részéről –saját érdekei biztosítása miatt is- szükséges a számlázáshoz személyes adatainak megadása. Amennyiben Ügyfél nem szándékozik megadni a számlázáshoz szükséges személyi adatait, a Vállalkozás jogosult a számára való értékesítést visszautasítani. Amennyiben a Vállalkozás jóhiszeműen nem tételezheti fel, hogy az ügyfél által megadott számlázási adatok a valóságnak megfelelőek, kérheti azok okirattal való igazolását. Ennek elmaradása esetén Vállalkozás jogosult az Ügyfél számára történő értékesítést visszautasítani.
  3. Az alábbi fizetési és áruátvételi módokat lehet kiválasztani:
   • Személyes átvétel az Üzletben, fizetés készpénzzel
    Üzletünkben készpénzes vagy bankkártyás fizetés után átveheti a megrendelt terméket.
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy mely időponttól veheti át a megrendelt terméket.
   • Személyes átvétel az üzletben, a vételár előre történő átutalás után
    Üzletünkben átveheti a megrendelt terméket miután bankszámlánkra megérkezett az átutalása.
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy megérkezett az utalása és, hogy mely időponttól veheti át a megrendelt terméket.
   • Házhoz szállítás, előre utalás után
    A szállítási adatoknál megadott címre kiszállítjuk a megrendelt terméket miután bankszámlánkra megérkezett
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy megérkezett az utalása és, hogy mely időpontban szállítja ki a futár a megrendelt terméket.
   • Házhoz szállítás, utánvéttel
    A szállítási adatoknál megadott címre kiszállítjuk a megrendelt terméket, fizetés a futárnál készpénzben.
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy mely időpontban szállítja ki a futár a megrendelt terméket.
  4. Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy bármely adott ügyletre vonatkozóan külön indoklás nélkül megjelölje, a fentiek közül melyik módozatot fogadja el. Amennyiben az ügyfél a meghatározott módozattal nem ért egyet, bármilyen jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni az ügylettől.
  5. Banki utalás, illetve bankkártyás fizetés esetén a felmerülő banki költségek minden esetben az Ügyfelet terhelik! Kérjük, hogy az utalással, illetve bankkártyás fizetéssel felmerülő költségekről a számlavezető bankjuknál tájékozódjanak!
   Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy a vételár kiegyenlítése kizárólag magyar forintban lehetséges! Banki átutalás esetén a teljesítés társaságunk 10918001-00000067-52340003 számú pénzforgalmi számlájára történhet, mely számla devizaneme HUF.
 16. Szállítás, szerelés
  1. Amennyiben egy terméknél külön és kifejezetten nincs feltüntetve, áraink nem tartalmazzák a kiszállítás díját! A rendelés-visszaigazolás tartalmazza a végleges kiszállítási díjat.
  2. A kiszállítási díj –ellenkező értelmű kifejezett írásos megállapodás hiányában- minden esetben kizárólag a megadott szállítási cím közterülethez kapcsolódó bejáratánál történő átadást tartalmaz. A Vállalkozás részéről teljesítettnek tekintendő a szerződés, ha az Ügyfél részére ezen a ponton a termék(ek)et átadja.
  3. Cégünk Magyarország területén súlykorlát nélkül vállalja a házhozszállítást és postai úton (a Magyar Posta Zrt. -n keresztül) történő megküldést. Cégünk az országhatáron kívülre nem vállal sem házhozszállítást, sem postai úton történő megküldést. A megrendelt termékek külföldre történő szállítását az Ügyfélnek saját költségen, saját magának kell megszerveznie!
  4. A kiszállítás előre egyeztetett időintervallumon belül történik, ennek módosítása Ügyfél részéről legkésőbb a kijelölt szállítási napot megelőző munkanapon 16 óráig lehetséges.
  5. Amennyiben a kiszállítás ellenkező értelmű értesítés hiányában megtörténik, de az áru(k) átadása Ügyfél érdekkörében felmerülő ok miatt meghiúsul, Vállalkozás jogosult ennek következtében felmerült kárának megtérítéséhez kötni az ismételt kiszállítást. A kár meghatározása az alábbiak szerint történik: 600 Ft/km az oda-vissza út hosszára számítva és személyenként 1.800 Ft/óra díj az oda-vissza út időtartamára számítva.
  6. Áraink a termékek összeszerelését tartalmazzák azon cikkek esetében, ahol az szükséges. Az, hogy egy terméket a Vállalkozásmunkatársai szerelnek össze, minden esetben közölve van az adott termék adatait tartalmazó web-oldalon, illetve szerepel a megrendelés visszaigazoláson is. Azon termékek esetében, ahol ez nincs külön feltüntetve, a Vállalkozás  részéről szerelés nem szükséges annak egyszerű volta, vagy a termék jellege miatt. Ilyen esetben áraink a szerelést nem tartalmazzák.
  7. Amennyiben a termékekhez szerelése szükséges, akkor az a garancia érvényesítésének feltétele, tehát jótállást kizárólag abban az esetben lehet érvényesíteni, ha a szerelést a Vállalkozás munkatársai végezték el.
  8. A szerelési munkák zökkenőmentes elvégzésének lehetőségét, feltételeit Ügyfél biztosítja.
  9. Ide értendők az olyan körülmények, mint például a felállítási hely nagyméretű és nehéz csomaggal való megközelíthetősége, elegendő hely biztosítása a felállításhoz. A szereléshez szükséges hely általában a termék alapterületének 300-500%-a. A felállításhoz és szereléshez használt hely megfelelően fűtött, szellőztetett, megvilágított, száraz, pormentesített terület kell, hogy legyen, elektromos áram és hálózati víz szükséges lehet lefolyóval.
  10. A szerelési tevékenység sok esetben szükségszerűen magas zajszinttel jár, melyet az Ügyfél tűrni köteles, illetve biztosítja, hogy a környezete is tűrje azt.
  11. Az ingyenes összeszerelés egyszeri kiszállás során végzett összeszerelést tartalmaz. Amennyiben a kiszállás során az összeszerelés az Ügyfél érdekkörében felmerülő ok miatt nem végezhető el, nem fejezhető be, és ennek következtében ismételt kiszállás válik szükségessé, Vállalkozás minden ismételt alkalomért kiszállási díjat és munkadíjat számíthat fel. A díj meghatározása az alábbiak szerint történik: 600 Ft/km az oda-vissza út hosszára számítva és személyenként 1.800 Ft/óra díj az oda-vissza út időtartamára számítva.

12.   Kérjük, hogy mind személyes átvételnél, mind házhozszállításnál vagy postai átvételnél a csomag, csomagolás és az áru sértetlenségét az üzlet kollégái/ kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha a csomagon/csomagoláson sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot, személyes átvételnél lehetőség szerint kérje annak cseréjét! Ha sérült árut kapott, vagy azt feltételezi, hogy a csomag tartalma sérült, kérjük, az áru átvétele előtt jelezze azt a megafit.hu Kft-nek vagy a szállítást végző vállalkozónak és rögzítsék ezt a szállítólevélben, személyes átvétel esetén a bolti alkalmazottnak jelezze és ha az áru sértetlenségének ellenőrzése a helyszínen nem lehetséges, rögzítsék a csomagolás sérülését és a sérült áru lehetőségét jegyzőkönyvben! Amennyiben postai kézbesítés/házhozszállítás esetén a szállító a csomag tartalmának ellenőrzését valamilyen okból kifolyólag nem várja meg, vagy a személyesen átvett áru csomagolása sértetlen és az áru bolti ellenőrzése nem lehetséges, kérjük akkor is szíveskedjen haladéktalanul, de legkésőbb az átvételét követő 3 napon belül ellenőrizni a megküldött/átvett termék (áru) sértetlenségét és szíveskedjen az áru fizikai sérülését haladéktalanul jelezni a megafit.hu Kft. felé! Utólagos reklamációt a csomag és az áru fizikai sérüléséről jegyzőkönyv/feljegyzés nélkül, valamint az áru fizikai sértetlensége átvételkori, de legkésőbb az áru átvételét követő 3 napon belüli ellenőrzésének és bejelentésének elmulasztása esetén nem áll módunkban elfogadni!

 1. Jótállás, szavatosság
  1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) és a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendeletben (továbbiakban: IM rendelet) foglaltatnak megfelelően fogyasztói szerződés esetén az IM. rendelet1. számú mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikknek minősülő termékeinkre eladási ártól függően az alábbi jótállási időt vállaljuk:       
   • 10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;
   • 250.000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a gyártó a termékre ettől kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok átszállnak a fogyasztóra.

  1. A jótállás mellett a vásárlót megilletik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) rögzített szavatossági jogok is. (ld Ptk. 6:159 § -6: 167. § , 6: 168 § -6: 170.§)
  2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:
   • Ptk. szavatosságra vonatkozó rendelkezései (6:159 § 6:167. § - ; 6:168. §- 6:170. § )
   • Ptk. jótállásra vonatkozó rendelkezései (6:171. § - 6: 173. § )
   • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet.
   • A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek körének meghatározásáról szóló 10/2024. (VI.28.) IM rendelet
  3. A garanciális idő hosszára és tartamára vonatkozóan a konkrét feltételek a jótállási jegyen olvashatóak.
  4. A kellékszavatosságról, a jótállásról és a termékszavatosságról ld. részletesen az .1. számú mellékletben foglalt tájékoztatást.
 1. A jótállási ügyintézés folyamata
  1. Ügyfél jótállási és szavatossági igényét érvényesítheti személyesen ügyfélszolgálatunkon (Budapest VIII. ker. Práter utca 28), valamint igényérvényesítését megküldheti levélben a megafit.hu Kft.  2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135. alatti székhelyére, valamint a shop@megafit.hu e-mail címre is.
  2. A szóban érvényesített jótállási és szavatossági igényekről minden esetben jegyzőkönyv kerül felvételre, melyből egy példány ügyfél részére átadásra kerül.
  3. A fogyasztónak minősülő vásárló a kötelező jótállásból eredő jótállási igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.
  4. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén javítjuk meg. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el - és visszaszállításról a Vállalkozás gondoskodik.
  5. Kérjük, hogy az ügyintézés felgyorsítása érdekében a jótállási igény érvényesítésénél szíveskedjen a jótállási jegyet és a számlát a termékhez mellékelni. A szavatossági igények érvényesítésénél kérjük, hogy szíveskedjenek a vásárlását igazoló számlát mellékelni az igényérvényesítéshez.

 

 

 1. Elállási jog
  1. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 20. § -a értelmében az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
  2. A fogyasztó az elállási jogát:
   • termék (áru) adásvételére irányuló szerződés esetén:
    • a terméknek,
    • több termék vásárlása estén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
    • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételének
   • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének
  3. napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
  4. A fogyasztó az elállási jogát a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. E célra felhasználható a honlapunkon közzétett nyilatkozatminta is. Amennyiben olyan árut vásárolt, melyet üzlethelyiségben is értékesítünk, az elállásra vonatkozó nyilatkozatát személyesen is megteheti bármelyik üzlethelyiségünkben.
  5. Az elállási jogot meghatározott határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Ha eláll a szerződéstől, a fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak, vagy a vállalkozás által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi. Tájékoztatjuk, hogy fenti elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta e költség viselését. Amennyiben a fogyasztó olyan árut vásárolt a webáruházban, melyet a Vállalkozás üzlethelyiségben is értékesít és a fogyasztó az üzlethelyiségben gyakorolja az elállási jogát, úgy a fogyasztó jogosult az elállási jog gyakorlásával egyidejűleg az árut visszaadni a Vállalkozásnak.
  6. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért!

 

 

 1. Nem gyakorolható az elállási jog
  1.  
   • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha a szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
   • olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitvaálló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
   • olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   • olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más árukkall;
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót a sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. (Ez esetben a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra az elállási jog kiterjed)
  2. Kérjük Önöket, hogy elállás esetén a terméket sértetlenül, lehetőleg hiánytalan csomagolásban, az eredeti dokumentumokkal szíveskedjenek részünkre visszaküldeni. Az utóbbi körülmények megkönnyítik az ügyintézést, de nem feltételei az elállási jog gyakorlásának.
  3. Elállás esetén a termék vételárát, valamint a teljesítéssel felmerült egyéb költségeket (esetleges szállítási, szerelési költség, stb.) a fogyasztó általi személyes bejelentés esetén haladéktalanul, egyéb esetekben a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb az elállást követő 14 napon belül visszafizetjük a fogyasztók részére. Nem személyesen bejelentett elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal egyezően térítjük vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
  4. 4. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
   A Vállalkozás a fogyasztó részére visszajáró összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Vállalkozást a visszatartás joga, ha az árut maga fuvarozza vissza.
  5. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a termékekről azok visszaérkezésekor fotó és/vagy videó dokumentációt készítünk.
 2. Fogalommeghatározások
  1.  
   • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközöket alkalmaznak;
   • fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
   • vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
   • online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat;
   • panasz: a fogyasztó vállalkozással szemben előterjesztett, a vállalkozásnak, vagy a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányuló kifogása, a kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény kivételével

 

 1. Hírlevél
  1. A Vállalkozás akcióiról és híreiről igyekszik rendszeresen tájékoztatni vásárlóinkat hírlevél formájában. Ezért az Ön figyelmébe is ajánljuk ingyenes hírlevél szolgáltatásunkat, melyre való feliratkozás történhet a regisztráció folyamán kipipálással, vagy egy külön modulban, ahol a név és e-mailcím megadásával történik meg a feliratkozás (utóbbi esetben nem kell regisztrálni a web-áruházunkba).
 2. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
  1. Vállalkozás jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani.
   A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
  2. Szerződés megszűnése
   • A termék értékesítésére vonatkozó szerződés, valamint a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszűnik a mindkét fél általi teljesítéssel.
   • Megszűnik továbbá a távollévők közötti fogyasztói szerződés a fogyasztó elállási jogának gyakorlásával, az elállás Vállalkozás általi kézhezvételének napján.
   • A szerződés a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
  3. Vállalkozás és a Vásárló jogosult továbbá a jelen ÁSZF-ben részletezett esetekben a szerződéstől elállni.
 3. Fogyasztói panaszügyintézéssel kapcsolatos információk
  1. Tájékoztatjuk T. fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat, hogy Társaságunk a fogyasztói panaszokat a 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135. szám alatt kezeli. Panaszaikat megtehetik a fenti címen személyesen szóban vagy írásban, valamint a fenti címre küldött postai levélben, továbbá azt megküldhetik az info@megafit.hu email címre, illetve szóban bejelenthetik a +36 (23) 394 771 telefonszámon.
  2. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a panaszok kezelése szinte minden esetben egyedi kivizsgálást igényel. Az azonnal nem kivizsgálható és orvosolható szóbeli panaszokról azok beérkezését követően Társaságunk haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átad a fogyasztónak, telefonon vagy egyéb úton közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküld a fogyasztó részére. Az azonnal nem orvosolható szóbeli panaszokra, illetve az írásbeli panaszokra vonatkozó érdemi válaszunkat legkésőbb a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban küldjük meg a fogyasztó részére.
  3. Tájékoztatjuk fogyasztónak minősülő vásárlóinkat, hogy panasz elutasítása esetén, valamint az áru minőségével, biztonságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak! A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. rendelkezik.
  4. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek címen megtalálhatóak. Fogyasztói jogvita esetén az illetékes békéltetőtestület elérhetőségeiről a fogyasztót válaszlevelünkben külön, részletesen is tájékoztatjuk!
  5. Tájékoztatjuk a T. Fogyasztókat, hogy vállalkozásunk fogyasztói jogvita esetén igénybe veszi a békéltető testületi eljárást!
  6. Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETÉBEN foglaltaknak megfelelően online adásvételi, illetve online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő fogyasztói jogvita esetén a jogvita rendezésére igénybe vehetik az online vitarendezési platformot, mely elérhető az alábbi linkeken: Online vitarendezésiplatform
   Az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket megjelenítettük a honlapunkon is.
   E-mail címünk: shop@megafit.hu
 4. Vegyes rendelkezések
  1. Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a Vállalkozásnál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. szerinti magatartási kódex.Jelen ÁSZF 2024.07.01.-tól érvényesLetölthető ÁSZF

Letölthető felmondási nyilatkozat minta: pdf,  doc
1. sz. melléklet:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)m Korm. rendelet szerinti mintatájékoztató alapján készült tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a megafit.hu Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a megafit.hu Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2.       Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (e pont alkalmazásában a továbbiakban: termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?

 

Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.

 

A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 

Ön hibás teljesítés esetén jogszabály és/vagy jótállást keletkeztető jognyilatkozat alapján (megfelelő aláhúzandó) jótállási igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Önt milyen jogok illetik meg, ha a jótállás jogszabályon alapul?

 

A kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott új, tartós fogyasztási cikk (a továbbiakban: fogyasztási cikk) esetén Ön a teljesítés hibája miatt az 1. pontban meghatározott jogait érvényesítheti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételekkel.

 

Önt milyen további jogosultságok illetik meg jogszabályon alapuló jótállás esetén?

 

Fogyasztási cikk esetében Ön a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és Ön másik igény teljesítését nem kéri. Ön akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy Ön nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor Ön a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

 

Ön milyen határidőn belül gyakorolhatja kötelező jótálláson alapuló jogait?

 

A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén

a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év,

b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év.

Önt milyen jogok és milyen határidőben illetik meg, ha a jótállás önkéntes vállaláson alapul?

Önt a megafit.hu Kft. hibás teljesítése esetén a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban foglalt feltételekkel és határidőn belül a jogszabályban megjelölt -fentebb részletezett – jótállási jogok illetik meg.

 

Milyen feltétellel érvényesíthetők a jótállási igények:

 

A jótállásból eredő jogait Ön a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

 

Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának feltételéül?

 

Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont Ön egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.