Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési FeltételekJelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a megafit.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Szállító), és az általa nyújtott üzlethelyiségben és elektronikus úton végzett kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát, mivel Szállító teljesítése, kötelezettsége és felelőssége az alábbiakban megfogalmazott feltételek szerint történik.

A felek között jelen ÁSZF-ben írottak tartalmával vagy szellemével meg nem egyező megállapodás kizárólag írásban köthető, bármely szóbeli megállapodásra, ráutaló magatartásra, vagy egyéb körülményre való ilyen tartalmú hivatkozás érvénytelen.


Szállító adatai kapcsolattartás, ügyintézés, reklamáció, jogi eljárás esetére:

 • Szállító neve: megafit.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelye és levelezési címe: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 135.
 • Bejegyző cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 13-09-170576
 • Adószáma: 24950136-2-13
 • honlap: http://www.megafit.hu
 • e-mail: info@megafit.hu
 • telefon: +36 (23) 394 771
 • telefax: +36 (23) 372 768
 • Bemutató terem és üzlet címe: Budapest, VIII. ker. Práter utca 28.

A tárhely szolgáltatást a Megatherm Kft biztosítja.


Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók
  1. A teljesség igénye nélkül különösen az alábbi szempontok betartására, mérlegelésére kell ügyelni a Szállító által biztosított termékek használata során:
   • Mindig tartsa távol az eszközöktől a gyermekeket és a háziállatokat!
   • Az eszközöket felügyelet nélkül használni csak felnőtt, cselekvési és belátó képességében nem korlátozott, a termék használatára fizikailag és szellemileg alkalmas személyeknek szabad, akik megismerték az eszköz jellemzőit, kezelését, karbantartását.
   • Ne hagyjon gyermekeket, illetve a fenti követelményeknek meg nem felelő személyeket és állatokat felügyelet nélkül abban a helységben, ahová a gépet telepítette, különösen az összeszerelés során fontos a fokozott óvatosság!
   • Fogyatékkal élő személy ne használja a gépet képzett személy vagy orvos felügyelete nélkül.
   • Bármely felhasználó csak saját fizikai állapotának megfelelő gyakorlatokat végezzen, és annak megfelelő terhelést válasszon.
   • A termékhez használt csomagolóanyagok, illetve az egyes apró alkatrészek kisgyermekekre nézve veszélyesek lehetnek, a légutak eltömődését és apró részek felszippantását, lenyelését eredményezhetik szájba, vagy orrba kerülve.
   • Minden eszközt rendeltetésének megfelelően szabad csak használni.
   • Soha ne használja úgy a gépet, hogy az nem megfelelően működik, valamilyen része hibás, vagy sérült.
 2. A felelősség korlátozása
  1. Szállító olyan sportszereket és eszközöket is forgalmaz, melyek telepítése, mozgatása, szerelése, használata, alkalmazása kockázatokat jelenthet bizonyos esetekben vagy körülmények esetén a felhasználókra, az eszköz közelében tartózkodó személyek, állatok számára, a környezetében elhelyezett tárgyak, eszközök vonatkozásában. E kockázatokat teljes egészében nem lehet megszüntetni vagy elkerülni, ezért Szállító kizárja bármely ok miatti, a szerződés tárgyát képező összegen felüli igény előterjesztését.
  2. A termékek elhelyezésével, szerelésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatosan az egyes termékekhez adott tájékoztatók betartása, alkalmazása elengedhetetlen, azonban nem feltétlenül elégséges esetleges balesetek, károk, nem kívánatos események, jelenségek bekövetkezése ellen. Szállító kizárja felelősségét bármely általa ismeretlen vagy előre nem látható szempont, ok miatt bekövetkező esemény, baleset, egészségkárosodás, káresemény ügyében.
  3. Szállító csak sporteszközöket biztosít Ügyfél részére az általa végzendő testedzés, sporttevékenység folytatásához. Az eszközök megfelelő alkalmazása, használata Ügyfél kizárólagos felelősségét képezi. Az egyes eszközökkel elvégezhető gyakorlatok pontos és szabályos, valamint megfelelő terheléssel, testtartással történő kivitelezése fontos mind a sérülések elkerülése, mind a termék megfelelő és elvárt élettartamú működése szempontjából. Ennek teljesülése kizárólag Ügyfél érdekkörébe tartozik, Szállító nem ad útmutatást e téren, és nem visel felelősséget e szempontok teljesülése terén. Amennyiben Ügyfél nem rendelkezik e téren biztos tudással, ismerettel, kérje szakember támogatását, esetleg az edzésnél, sportolásnál ajánlott edző, felügyelő, segítő jelenléte és iránymutatása. Ennek hiánya, elmulasztása Ügyfél felelőssége.
 3. A magán és közületi/üzleti célú felhasználás megkülönböztetése
  1. Amennyiben írásban kifejezetten ezzel ellenkező tartalmú információ nincs közölve, vagy a Felek között írásban eltérő tartamú megállapodás nem köttetik, Szállítónak az egyes cikkekhez feltüntetett árai és feltételei a termékek otthoni, magáncélú sporttevékenység során való felhasználására vonatkoznak, és nem teszik lehetővé a termékek közületi vagy kereskedelmi (jövedelemszerző) célú felhasználását. A termékek tervezésekor magáncélú felhasználás, alkalmazás céljára figyelembe vett átlagos napi felhasználási idő legfeljebb 90 perc. A jótállási és szavatossági jogok nem érvényesek a fentiek szerinti közületi vagy kereskedelmi célú felhasználásokra, az ilyenekre külön megállapodás megkötése szükséges.
 4. Ügyletek köre és ügyfelek meghatározása üzletben és elektronikus kereskedelemben
  1. Jelen ÁSZF minden olyan adás-vételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet Ügyfél Szállító honlapján keresztül elektronikus úton, vagy értékesítési pontjain személyesen vagy megbízottja útján kezdeményez vagy hajt végre.
  2. Az elektronikus vásárlás regisztrációhoz kötött. Regisztrálni minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, illetve közületi és üzleti vállalkozás jogosult, aki/amely érvényes adatokkal regisztrálta magát, valamint elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.
 5. Szállító elektronikus adatainak védelme
  1. A szállító internetes oldalain található tartalmak, adatok, információk, különösen a vevőkre, szállítókra vonatkozó információk, illetve a termékekre vonatkozó adatok, fotók, leírások, Szállító tulajdonát képezik, ezért azok elektronikus úton való összegyűjtése, lementése, tárolása és felhasználása csak Szállító előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  2. Tilos az informatikai rendszerbe bármilyen módon rendeltetés-ellenesen beavatkozni, adatokat, tartalmakat ilyen módon megváltoztatni, kinyerni, lemásolni!
 6. Az elektronikusan megjelenő információk érvényessége
  1. A szokásos és elvárható gondosság és/vagy internetes védelmi rendszerek működtetése mellett is előfordulhat, hogy rendszerünkben technikai vagy kezelői hiba, illetéktelen külső beavatkozás miatt a valóságostól eltérő ár, szállítási terjedelem, terméktulajdonság, információ vagy paraméter jelenik meg.
  2. Éppen ezért a Szállító internetes felületein megjelenő, illetve az azok alapján lementett, kinyomtatott információk, például árak, készletek, szállítási határidők, szállítási terjedelmek nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, azok alapján Szállító ajánlati kötöttsége nem áll be.
 7. Szállító ajánlati kötöttségének beállta és a szerződés létrejötte
  1. Szállító ajánlati kötöttsége kizárólag az általa kiadott vagy elektronikus úton küldött megrendelés-visszaigazolás alapján, az abban foglaltaknak megfelelő tartalommal keletkezik.
  2. Ügyfél megrendelésének elektronikus úton való leadása után néhány percen belül rendszerünktől automata nyugtázó levelet kap, ez azonban kizárólag az információ Szállítóhoz történt beérkezését igazolja, nem minősül szerződéskötésnek.
  3. A szerződés a felek között elektronikus úton akkor jön létre, amikor ezt követően külön levélben visszaigazoljuk a megrendelést, közölve a szerződés lényeges elmeit, mint például ár, szállítási határidő, szállítási terjedelem, stb.
  4. Amennyiben Szállító visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 3 munkanapon belül nem érkezik meg Ügyfél részére, akkor az ügyletet meghiúsultnak kell tekinteni, Szállító ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik.
  5. A webáruházban rendelt termékek esetében a szerződés létrejöttének helye minden esetben Magyarország.
  6. A szerződésre vonatkozó adatokat a Szállító elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 8. Árak, árváltoztatás, akciós árak
  1. Az áruházban feltüntetett árak általános forgalmi adót tartalmazó fogyasztói árak. Minden ár az adott szállítási terjedelem alá tartozó egy bizonyos cikkszámú termékre vonatkozik. A termékek ára minden esetben magyar forintban kerül feltüntetésre.
  2. Amennyiben a megrendelés-visszaigazolás és a teljesítés közötti időtartamban az általános forgalmi adó mértéke változik, illetve bármilyen –az árat befolyásoló- hatósági intézkedés (pl. különadó, illeték, vám bevezetése, változtatása) hatályosul, amely az árakat közvetlenül érinti, Szállító jogosult azok hatásait az árakban érvényesíteni.
  3. Amennyiben a megrendelés és a szállítás közötti időtartamban a forint Magyar Nemzeti bank által jegyzett és közzétett középárfolyama 5%-nál nagyobb mértékben változik, szállító jogosult a változás mértékének megfelelő arányban módosítani árait.
  4. Szállító jogosult árainak bármikori, előzetes értesítés nélküli változtatására.
  5. Akciók és egyéb árengedményes ajánlatok nem összevonhatók, egyidejűségük esetén azok közül mindig csak a legmagasabb abszolút értékű kedvezmény illeti meg az Ügyfelet.
 9. Szállítási terjedelem, képek, ábrák, bemutatótermi termékek
  1. Az egyes termékekhez megjelenített képek, ábrák illusztrációnak tekintendők a termékek használatára, tulajdonságaira vonatkozóan. Hasonlóan értelmezendők a Szállító értékesítési pontjain bemutatás céljára kihelyezett termékek is.
  2. Egyes esetekben a képeken, ábrákon, illetve kiállítva, bemutatva több különböző cikkszámú termék együttesen is megjelenhet (pl. súlyzórúd és súlytárcsa együttesen kerül bemutatásra). Mivel a megjelenített árak - kifejezetten eltérő közlés hiányában- minden esetben csak egy cikkszámra vonatkoznak, a képeken, ábrákon vagy bemutató teremben látható további cikkek nem részei az egy adott cikkre vonatkozó szállítási terjedelemnek, azaz a megjelenített ár minden esetben kizárólag egy cikkszámra vonatkozik. Éppen ezért kétség vagy vita estén kizárólag a szállító által írásban adott szállítási terjedelemben foglaltak a mérvadók.
 10. Eltérés az ábrázolt, bemutatott terméktől
  1. Mivel a képek, ábrák illusztrációknak tekintendők, előfordulhat, hogy a ténylegesen szállított termék a képeken láthatótól, vagy a bemutatott termékektől eltérő színű vagy árnyaltú, formájában, tartalmában attól kis mértékben eltérő (pl. más formájú alkatrészek). Amennyiben azonban az ilyen módon nem lényegesen eltérő termék funkcióiban és fő tulajdonságaiban a terméktől elvárható paramétereknek megfelelő, Szállító ilyen termékkel való teljesítését megfelelőnek kell elismerni.
 11. Adatközlés, adatvédelem
  1. Az elektronikus úton történő vásárlás regisztrációhoz kötött, regisztráció nélküli vásárlásra Szállító honlapján nincs lehetőség. A regisztrációval Ügyfél elfogadja a Szállító „Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója”-ban foglalt feltételeket, illetve jelen Általános Szerződési Feltételeket.
  2. A regisztráció során csak felhasználónév és e-mail cím megadása szükséges. Azonos e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni!
  3. A sikeres regisztráció birtokában honlapunkon Ügyfél megrendelést készíthet és küldhet el, a számlázáshoz azonban szükséges megadni a következő adatokat: vásárló neve, irányítószám, település, utca, házszám.
  4. A szállításhoz szükséges megadni a szállítási adatokat: név, irányítószám, település, utca, házszám, telefonos elérhetőség.
  5. Közületi és üzleti célú vásárlók esetén a fentiek mellett szükséges adat az adószám is.
  6. Ügyfél adatait Szállító a tőle elvárható mértékben védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve amennyiben ez szerződéses feladatainak teljesítéséhez (pl. szállítás), vagy szerződésből eredő követeléseinek érvényesítéséhez (pl. jogi eljárás) szükséges. Ekkor azonban ezen harmadik személyek a cégünk által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A személyes adatok felhasználása a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.
  7. Felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. A Szállító nem felel az ennek be nem tartásából eredő károkért.
 12. Áruválaszték változtatása, termékek azonosítása
  1. Áruházunk termékválasztéka bármely időpontban előzetes értesítés kötelezettsége nélkül változhat, új termékek kerülhetnek be, meglévők szűnhetnek meg.
  2. Termékeinket egyetlen paraméter, azok cikkszáma azonosítja egyértelműen, melyhez a könnyebb kezelhetőség érdekében az áruk ismertetése, leírása is megadásra kerül.
 13. Korlátozás távollévők közötti szerződés létrejöttére
  1. Szállító választékából –vásárlóink érdekében- nem minden cikk vásárolható meg távollévő ügyfelek közötti szerződés útján. Azokat a termékeket, amelyeket Ön vagy megbízottja csak személyesen vásárolhat meg üzletünkben, honlapunkon „Csak üzletben vásárolható” megjelöléssel vannak ellátva. Mivel az ilyen termékeket Szállító elektronikus úton nem értékesíti, ezen termékek esetében szíveskedjék vevőszolgálatunk segítségét igénybe venni.
 14. Megrendelés feladása elektronikus úton
  1. Miután minden vásárlásra szánt terméket behelyezett a kosárba, a fejlécben lévő kosár gombra kattintva ellenőrizheti a kosár tartalmát. Innen ezt követően tovább mehet a Pénztárba, vagy folytathatja a vásárlást. Ha a pénztárt választja, akkor – ha az eddigi böngészése során még nem tette meg – regisztrálnia kell, vagy ha már regisztrált vásárló, be kell jelentkeznie áruházunkba. A Pénztárban még lehetőség nyílik a termékek törlésére és/vagy a mennyiségek módosítására.
  2. Figyelem! A termékek végleges lefoglalása az Ön számára kizárólag az ellenérték teljes kifizetése után történik. A megrendelt termékeket, ha azok kifizetése nem történik meg a megrendeléskor, Szállító legfeljebb 72 óra időtartamra tartja fenn Ügyfél számára, ennek eltelte utána a megrendelést automatikusan törli. Ilyen törlés esetén a feleknek egymással szembeni követelése kizárt.
 15. Fizetés, áruátadás
  1. Szállító értékesítést kizárólag számla kiállításával végez mind elektronikus úton, mind értékesítési pontjain való közvetlen vásárlás során.
  2. Ennek érdekében Ügyfél részéről –saját érdekei biztosítása miatt is- szükséges a számlázáshoz személyes adatainak megadása. Amennyiben Ügyfél nem szándékozik megadni a számlázáshoz szükséges személyi adatait, Szállító jogosult a számára való értékesítést visszautasítani. Amennyiben Szállító jóhiszeműen nem tételezheti fel, hogy az ügyfél által megadott számlázási adatok a valóságnak megfelelőek, kérheti azok okirattal való igazolását. Ennek elmaradása esetén Szállító jogosult az Ügyfél számára történő értékesítést visszautasítani.
  3. Az alábbi fizetési és áruátvételi módokat lehet kiválasztani:
   • Személyes átvétel az Üzletben, fizetés készpénzzel
    Üzletünkben készpénzes vagy bankkártyás fizetés után átveheti a megrendelt terméket.
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy mely időponttól veheti át a megrendelt terméket.
   • Személyes átvétel az üzletben, a vételár előre történő átutalás után
    Üzletünkben átveheti a megrendelt terméket miután bankszámlánkra megérkezett az átutalása.
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy megérkezett az utalása és, hogy mely időponttól veheti át a megrendelt terméket.
   • Házhoz szállítás, előre utalás után
    A szállítási adatoknál megadott címre kiszállítjuk a megrendelt terméket miután bankszámlánkra megérkezett
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy megérkezett az utalása és, hogy mely időpontban szállítja ki a futár a megrendelt terméket.
   • Házhoz szállítás, utánvéttel
    A szállítási adatoknál megadott címre kiszállítjuk a megrendelt terméket, fizetés a futárnál készpénzben.
    Telefonon és/vagy e-mailben értesítjük, hogy mely időpontban szállítja ki a futár a megrendelt terméket.
  4. Szállító fenntartja a jogot, hogy bármely adott ügyletre vonatkozóan külön indoklás nélkül megjelölje, a fentiek közül melyik módozatot fogadja el. Amennyiben az ügyfél a meghatározott módozattal nem ért egyet, bármilyen jogkövetkezmény nélkül jogosult elállni az ügylettől.
  5. Banki utalás, illetve bankkártyás fizetés esetén a felmerülő banki költségek minden esetben az Ügyfelet terhelik! Kérjük, hogy az utalással, illetve bankkártyás fizetéssel felmerülő költségekről a számlavezető bankjuknál tájékozódjanak!
   Felhívjuk kedves Ügyfeleink figyelmét, hogy a vételár kiegyenlítése kizárólag magyar forintban lehetséges! Banki átutalás esetén a teljesítés társaságunk 10918001-00000067-52340003 számú pénzforgalmi számlájára történhet, mely számla devizaneme HUF.
 16. Szállítás, szerelés
  1. Amennyiben egy terméknél külön és kifejezetten nincs feltüntetve, áraink nem tartalmazzák a kiszállítás díját! A rendelés-visszaigazolás tartalmazza a végleges kiszállítási díjat.
  2. A kiszállítási díj –ellenkező értelmű kifejezett írásos megállapodás hiányában- minden esetben kizárólag a megadott szállítási cím közterülethez kapcsolódó bejáratánál történő átadást tartalmaz. Szállító részéről teljesítettnek tekintendő a szerződés, ha az Ügyfél részére ezen a ponton a termék(ek)et átadja.
  3. Cégünk Magyarország területén súlykorlát nélkül vállalja a házhozszállítást és postai úton való megküldést. Cégünk az országhatáron kívülre nem vállal sem házhozszállítást, sem postai úton történő megküldést. A megrendelt termékek külföldre történő szállítását az Ügyfélnek saját költségen, saját magának kell megszerveznie!
  4. A kiszállítás előre egyeztetett időintervallumon belül történik, ennek módosítása Ügyfél részéről legkésőbb a kijelölt szállítási napot megelőző munkanapon 16 óráig lehetséges.
  5. Amennyiben a kiszállítás ellenkező értelmű értesítés hiányában megtörténik, de az áru(k) átadása Ügyfél érdekkörében felmerülő ok miatt meghiúsul, Szállító jogosult ennek következtében felmerült kárának megtérítéséhez kötni az ismételt kiszállítást. A kár meghatározása az alábbiak szerint történik: 600 Ft/km az oda-vissza út hosszára számítva és személyenként 1.800 Ft/óra díj az oda-vissza út időtartamára számítva.
  6. Áraink a termékek összeszerelését tartalmazzák azon cikkek esetében, ahol az szükséges. Az, hogy egy terméket Szállító munkatársai szerelnek össze, minden esetben közölve van az adott termék adatait tartalmazó web-oldalon, illetve szerepel a megrendelés visszaigazoláson is. Azon termékek esetében, ahol ez nincs külön feltüntetve, Szállító részéről szerelés nem szükséges annak egyszerű volta, vagy a termék jellege miatt. Ilyen esetben áraink a szerelést nem tartalmazzák.
  7. Amennyiben a termékekhez szerelése szükséges, akkor az a garancia érvényesítésének feltétele, tehát jótállást kizárólag abban az esetben lehet érvényesíteni, ha a szerelést Szállító munkatársai végezték el.
  8. A szerelési munkák zökkenőmentes elvégzésének lehetőségét, feltételeit Ügyfél biztosítja.
  9. Ide értendők az olyan körülmények, mint például a felállítási hely nagyméretű és nehéz csomaggal való megközelíthetősége, elegendő hely biztosítása a felállításhoz. A szeléshez szükséges hely általában a termék alapterületének 300-500%-a. A felállításhoz és szereléshez használt hely megfelelően fűtött, szellőztetett, megvilágított, száraz, pormentesített terület kell, hogy legyen, elektromos áram és hálózati víz szükséges lehet lefolyóval.
  10. A szerelési tevékenység sok esetben szükségszerűen magas zajszinttel jár, melyet az Ügyfél tűrni köteles, illetve biztosítja, hogy a környezete is tűrje azt.
  11. Az ingyenes összeszerelés egyszeri kiszállás során végzett összeszerelést tartalmaz. Amennyiben a kiszállás során az összeszerelés az Ügyfél érdekkörében felmerülő ok miatt nem végezhető el, nem fejezhető be, és ennek következtében ismételt kiszállás válik szükségessé, Szállító minden ismételt alkalomért kiszállási díjat és munkadíjat számíthat fel. A díj meghatározása az alábbiak szerint történik: 600 Ft/km az oda-vissza út hosszára számítva és személyenként 1.800 Ft/óra díj az oda-vissza út időtartamára számítva.
  12. Amennyiben a szállítás csomagküldő szolgáltatás keretében történik, a csomag, illetve az árucikk(ek) sértetlenségét Ügyfél a kézbesítő, illetve a szállítást végző személy(ek) előtt köteles ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag, illetve a termék fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.
 17. Jótállás, szavatosság
  1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően fogyasztói szerződés esetén a rendelet értelmében tartós fogyasztási cikknek minősülő termékeinkre eladási ártól függően az alábbi jótállási időt vállaljuk:
   • 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év;
   • 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;
   • 250.000 forint eladási ár felett 3 év.

   E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a gyártó a termékre ettől kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok átszállnak a fogyasztóra.
  2. A jótállás mellett a vásárlót megilletik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) rögzített szavatossági jogok is. (ld Ptk. 6:159 § -6: 167. § , 6: 168 § -6: 170.§)
  3. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:
   • Ptk. szavatosságra vonatkozó rendelkezései (6:159 § 6:167. § - ; 6:168. §- 6:170. § )
   • Ptk. jótállásra vonatkozó rendelkezései (6:171. § - 6: 173. § )
   • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet.
  4. A garanciális idő hosszára és tartamára vonatkozóan a konkrét feltételek a jótállási jegyen olvashatóak.
  5. A kellékszavatosságról, a jótállásról és a termékszavatosságról ld. részletesen az .1. számú mellékletben foglalt tájékoztatást.
 18. A jótállási ügyintézés folyamata
  1. Ügyfél jótállási és szavatossági igényét érvényesítheti személyesen ügyfélszolgálatunkon (Budapest VIII. ker. Práter utca 28), valamint igényérvényesítését megküldheti levélben Szállító 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135. alatti székhelyére, valamint a shop@megafit.hu e-mail címre is.
  2. A szóban érvényesített jótállási és szavatossági igényekről minden esetben jegyzőkönyv kerül felvételre, melyből egy példány ügyfél részére átadásra kerül.
  3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szállító székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
  4. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén javítjuk meg. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el - és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
  5. Kérjük, hogy az ügyintézés felgyorsítása érdekében a jótállási igény érvényesítésénél szíveskedjen a jótállási jegyet és a számlát a termékhez mellékelni. A szavatossági igények érvényesítésénél kérjük, hogy szíveskedjenek a vásárlását igazoló számlát mellékelni az igényérvényesítéshez.
 19. Elállási jog
  1. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 20. § -a értelmében az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
  2. A fogyasztó az elállási jogát:
   • termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
    • a terméknek,
    • több termék vásárlása estén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
    • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételének
   • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének
  3. napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.
  4. A fogyasztó az elállási jogát a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
  5. Az elállási jogot meghatározott határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Tájékoztatjuk, hogy fenti elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.
  6. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért!
 20. Nem gyakorolható az elállási jog
   • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac Szállító által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitvaálló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót a sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából. (Ez esetben a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre az elállási jog kiterjed)
  1. Kérjük Önöket, hogy elállás esetén a terméket sértetlenül, lehetőleg hiánytalan csomagolásban, az eredeti dokumentumokkal szíveskedjenek részünkre visszaküldeni. Az utóbbi körülmények megkönnyítik az ügyintézést, de nem feltételei az elállási jog gyakorlásának.
  2. Elállás esetén a termék vételárát, valamint a teljesítéssel felmerült egyéb költségeket (esetleges szállítási, szerelési költség, stb.) a fogyasztó általi személyes bejelentés esetén haladéktalanul, egyéb esetekben a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb az elállást követő 14 napon belül visszafizetjük a fogyasztók részére. Nem személyesen bejelentett elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal egyezően térítjük vissza.
  3. 4. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szállító nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
   Szállító a fogyasztó részére visszajáró összeget mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  4. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a termékekről azok visszaérkezésekor fotó és/vagy videó dokumentációt készítünk.
 21. Fogalommeghatározások
   • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközöket alkalmaznak;
   • fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
   • vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
   • online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat;
 22. Hírlevél
  1. Szállítói akcióiról és híreiről igyekszik rendszeresen tájékoztatni vásárlóinkat hírlevél formájában. Ezért az Ön figyelmébe is ajánljuk ingyenes hírlevél szolgáltatásunkat, melyre való feliratkozás történhet a regisztráció folyamán kipipálással, vagy egy külön modulban, ahol a név és e-mailcím megadásával történik meg a feliratkozás (utóbbi esetben nem kell regisztrálni a web-áruházunkba).
 23. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
  1. Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani.
   A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.
  2. Szerződés megszűnése
   • A termék értékesítésére vonatkozó szerződés, valamint a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszűnik a mindkét fél általi teljesítéssel.
   • Megszűnik továbbá a távollévők közötti fogyasztói szerződés a fogyasztó elállási jogának gyakorlásával, az elállás Szállító általi kézhezvételének napján.
   • A szerződés a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
  3. Szállító és a Vásárló jogosult továbbá a jelen ÁSZF-ben részletezett esetekben a szerződéstől elállni.
 24. Fogyasztói panaszügyintézéssel kapcsolatos információk
  1. Tájékoztatjuk T. fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat, hogy Társaságunk a fogyasztói panaszokat a 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135. szám alatt kezeli. Panaszaikat megtehetik a fenti címen személyesen szóban vagy írásban, valamint a fenti címre küldött postai levélben, továbbá azt megküldhetik az info@megafit.hu email címre, illetve szóban bejelenthetik a +36 (23) 394 771 telefonszámon.
  2. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a panaszok kezelése szinte minden esetben egyedi kivizsgálást igényel. Az azonnal nem kivizsgálható és orvosolható szóbeli panaszokról azok beérkezését követően Társaságunk haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átad a fogyasztónak, telefonon vagy egyéb úton közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküld a fogyasztó részére. Az azonnal nem orvosolható szóbeli panaszokra, illetve az írásbeli panaszokra vonatkozó érdemi válaszunkat legkésőbb a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban küldjük meg a fogyasztó részére.
  3. Tájékoztatjuk fogyasztónak minősülő vásárlóinkat, hogy panasz elutasítása esetén, valamint a termék minőségével, biztonságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak! A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. rendelkezik.
  4. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek címen megtalálhatóak. Fogyasztói jogvita esetén az illetékes békéltetőtestület elérhetőségeiről a fogyasztót válaszlevelünkben külön, részletesen is tájékoztatjuk!
  5. Tájékoztatjuk a T. Fogyasztókat, hogy vállalkozásunk fogyasztói jogvita esetén igénybe veszi a békéltető testületi eljárást!
  6. Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETÉBEN foglaltaknak megfelelően online adásvételi, illetve online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő fogyasztói jogvita esetén a jogvita rendezésére igénybe vehetik az online vitarendezési platformot, mely elérhető az alábbi linkeken: Online vitarendezésiplatform
   Az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket megjelenítettük a honlapunkon is.
   E-mail címünk: shop@megafit.hu
 25. Vegyes rendelkezések
  1. Tájékoztatjuk Tisztelt Vásárlóinkat, hogy a Szállítónál nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. szerinti magatartási kódex.


Jelen ÁSZF 2021.01.01-tól érvényesLetölthető ÁSZF.

Letölthető felmondási nyilatkozat minta: pdfdoc


1. sz. melléklet:


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)m Korm. rendelet szerinti mintatájékoztató alapján készült tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

 1. Kellékszavatosság
  1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  2. Ön a megafit.hu Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  3. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  4. Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
   • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  5. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  6. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  7. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  8. Ön a megafit.hu Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  9. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  10. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a megafit.hu Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 2. Termékszavatosság
  1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  3. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  4. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  5. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  6. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  7. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  8. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  9. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  10. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  12. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  13. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 3. Jótállás
  1. Milyen esetben élhet Ön a jótállásból eredő jogaival?
  2. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján a megafit.hu Kft. jótállásra köteles.
  3. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  4. Ön a jótállás keretén belül jogait a termék átvételétől, ha az üzembehelyezést a megafit.hu Kft. vagy megbízottja végzi, akkor az üzembehelyezéstől számított- eladási ártól függően- 1, 2, vagy 3 éven belül gyakorolhatja. A jótállási határidő az eladási ár függvényében az alábbiak szerint alakul:
   • 10.000 forintot elérő de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év;
   • 100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év;
   • 250.000 forint eladási ár felett 3 év.
  5. Ha a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.
  6. Fenti határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a megafit.hu Kft. kötelezettségének az Ön felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
  7. A jótállás keretében a kellékszavatosság körében már ismertetett lehetőségekkel élhet, az alábbi kiegészítésekkel:
   • Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a megafit.hu Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezés hiányában a megafit.hu Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a megafit.hu Kft. köteles a termék vételárát 8 napon belül visszatéríteni Önnek.
   • Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, az Ön eltérő rendelkezése hiányában- valamint ha Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását és nem kívánja a terméket a megafit.hu Kft. költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a megafit.hu Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a megafit.hu Kft. köteles a termék vételárát 8 napon belül visszatéríteni Önnek.
   • Ha a termék kijavítására a kijavítási igény megafit.hu Kft. részére való közléstől számított harmincadik napig nem kerül sor-az Ön eltérő rendelkezése hiányában a megafit.hu Kft. köteles a terméket 30 napos határidő eredménytelen elteltét követően 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a megafit.hu Kft. köteles a termék vételárát a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül visszatéríteni Önnek.
  8. Kijavítás iránti igényét választása szerint érvényesítheti a megafit.hu Kft. székhelyén, bármelyik telephelyén, vagy fióktelepén, valamint közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is!
   A rögzített bekötésű, illetve a 10. kg-nál, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméke az üzemeltetés helyén javítjuk meg. Amennyiben a termék az üzemeltetés helyén nem javítható meg, úgy a szétszerelésről, majd összeszerelésről, valamit az el- és visszaszállításról a megafit.hu Kft., illetve javítószolgálatnál érvényesített igény esetén a javítószolgálat gondoskodik.
   Amennyiben Ön a termék meghibásodása esetén a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül csereigényt érvényesít, úgy a megafit.hu Kft. nem hivatkozhat arra, hogy a kijavításhoz képest aránytalan többletköltsége keletkezik, hanem köteles a terméket kicserélni, amennyiben a meghibásodás a termék rendeltetésszerű használatát akadályozza.
  9. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  10. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  11. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.