Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat


A megafit.hu Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi adatkezelés és adatvédelmi szabályzatot alkotja.

 1. Az adatkezelő neve: megafit.hu Kft.
  1. Az adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói, valamint az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Megbízottak jogosultak megismerni, akik az adatkezelés céljának megvalósításában tevékenyen részt vesznek.
 2. Az adatkezelő címe: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135.
 3. Az adatkezelő elérhetőségei:
   • telefon: 06-23-372-007
   • fax: 06-23-520-074
   • email: info@megafit.hu
   • honlap: www.megafit.hu
 4. Az adatkezelés jogalapja:
   • az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
   • törvényi felhatalmazás
  1. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és annak az adatkezelő részére (postai úton, személyesen, faxon, e-mailben) történő eljuttatásával tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megafit.hu Kft. az ott rögzített adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze és jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon kezelje és felhasználja.
  2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekében érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 5. A kezelt adatok köre:
  1. Természetes személyek esetén: családi és utónév, lakcím, telefonszám, faxszám, email cím
  2. Egyéb esetben: cégnév, székhely, telefonszám, faxszám, email cím
  3. A megafit.hu Kft-vel írásbeli szerződést kötő természetes személyek esetében: név, anyja neve, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány szám
  4. A megafit.hu Kft.-vel írásbeli szerződést kötő jogi és egyéb személyek esetében: név, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, székhely, képviselő neve, bankszámlaszám
  5. A megafit.hu Kft. -vel szóbeli szerződést kötő (értsd ezalatt a készpénzfizetéses vásárlókat)
   • természetes személyek esetén: név, lakcím
   • jogi személyek, vagy egyéb szervezetek esetén: név, székhely, adószám
 6. A megafit.hu Kft. adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 7. Az adatkezelés célja:
  1. A megafit.hu Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag marketing célokra, reklám anyagok küldésére, az aktuális akcióiról való tájékoztatás, az akciókról és a megafit.hu Kft. –nél jelentkező újdonságokról (pl. személyi hírek, bolt nyitása/bezárása, új termékek stb.) szóló hírlevelek és elektronikus hirdetések kiküldése, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából használja.
  2. A megafit.hu Kft. a vele szerződő felek adatait a szerződésből eredő, valamint a szerződéssel összefüggő, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése és a szerződésben foglalt, illetve azon alapuló jogainak érvényesítése érdekében és céljából használja, ideértve különösen a fogyasztói panaszok kezelését, számlakiállítást, követelések behajtását.
 8. Az adatkezelés időtartama:
  1. A hozzájáruló nyilatkozat megadásától annak visszavonásáig.
  2. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
  1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A megafit.hu Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A megafit.hu Kft. a szabályzat módosításáról köteles honlapján tájékoztatni az érintetteket.
 9. Az érintettek jogai és érvényesítésük
  1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
   • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről.
   • személyes adatainak helyesbítését, valamint
   • személyes adatainak- a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
  2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  3. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő a jogszabály által kötelezően elírt esetek, valamint az adatkezelés céljának megvalósításában közreműködő Megbízottak kivételével az érintettek adatait harmadik fél részére nem továbbítja.
  5. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Költségtérítés előírása esetén az adatkezelő a költségtérítés összegét a honlapján teszi közzé. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
  6. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
  7. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
   Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
 10. Az adatok helyesbítése, törlése, megsemmisítése
  1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett saját maga is kérheti a megafit.hu Kft. által tárolt adatainak helyesbítését.
  2. A személyes adatot törölni kell, ha
   1. kezelése jogellenes;
   2. az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
   3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (Ez esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.)
   5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  3. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  4. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  5. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  6. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  7. Adatainak törlését, helyesbítését, zárolását az érintett írásban az info@megafit.hu email címre, vagy a 2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 135. cím alá megküldött levélben kérheti.
 11. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
  2. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  3. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  4. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
  5. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  1. A megafit.hu Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a részére szolgáltatott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.
 12. Jogérvényesítési lehetőségek:
  1. A jogosult jogainak megsértése esetén, valamint a 13. pontban meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., tel.: + 36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu ) fordulhat. A bírósági eljárásra vonatkozó szabályokat részletesen az Info tv. 22. §-a tartalmazza.
  2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az ugyfelszolgalat@megafit.hu.hu e-mail címen.
  3. Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-75343/2014, NAIH-75344/2014
 13. Webáruházunk a Google Analytics, Adwords hirdetési szolgáltatását használja:
  1. Annak érdekében, hogy a látogatóinkat nagyobb érdeklődésre számot tartó tartalommal és termékekkel tudjuk elérni, cookie-kat használunk, amelyek ehhez hasznos információt szolgáltatnak a weboldalainkon történt látogatásokról. A cookie-kat kizárólag ezeknek a céloknak az érdekében , az adatvédelmi irányelvek maximális figyelembe vétele mellett használjuk. Amennyiben Ön nem szeretne olyan, a Google Analytics segítségével az Ön számára kialakított ajánlatokról értesülni, leiratkozhat a Google Analytics ezen hirdetési szolgáltatásairól – például a hirdetési beállítások vagy a mobilalkalmazások hirdetési beállításai között. A Google Analytics aktuálisan rendelkezésre álló internetes leiratkozási lehetőségei.Kelt.: Érd, 2016. január 13.


Hódi László, ügyvezető
megafit.hu Kft. 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (pdf)